Textové pole

Textové pole

Kliknutím na ikonu Textové pole EditorV6 textovepoleformulare na kartě Formulář můžete do dokumentu přidat pole, které může obsahovat text, čísla nebo další hodnoty.

Pokud na vytvořené textové pole kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete položku Vlastnosti…, tak můžete nastavit vlastnosti pole viz níže.

Vlastnosti textového pole

Obecné

Pouze pro čtení

Ano | Ne. Pokud zvolíte Ano, tak obsah tohoto pole nebude editovatelný.

Zamčeno

Ano | Ne. Pokud zvolíte Ano, nebude možné pole přesunout a měnit jeho vlastnosti.

Název pole

Požadovaný název pole. Jednoznačně toto pole identifikuje ve formuláři.

Poznámka

Zde můžete přidát poznámku pro toto pole.

Název mapování

Pro účely mapování.

Orientace

Orientace textového pole. 0=vodorovně, 90=svisle, 180=vzhůru nohama, 270=svisle dolů

Viditelnost

Zde můžete nastavit viditelnost vybraného pole. Hodnoty mohou být:

 • Viditelné
 • Skryté
 • Viditelné, ale ne pro tisk
 • Skryté, ale tisknutelné
 • Plná čára
 • Přerušovaná čára (6 typů)
 • Podtržení nebo zkosení
 • Žádný
 • Číslo (tvar a počet desetinných míst)
 • Procento
 • Datum
 • Čas
 • Speciální
 • Vlastní akce. Otevře konzolu JavaScriptu a umožní vložit vlastní skript.
 • Žádné
 • Hodnota v rozsahu (pouze pro čísla)
 • Vlastní akce. Spuštění vlastního JavaScriptu.

Požadovaný

Ano | Ne. Pokud zvolíte Ano, tak vybrané pole je nutné zadat tj. je povinné.

Exportovatelný

Ano | Ne. Pokud zvolíte Ano, bude možné exportovat data vybraného pole do souboru.

 

Styl

Vyplnit barvou

Zde vyberte barevnou výplň vybraného pole.

Barva tahu

   Zde můžete nastavit barvu rámečku vybraného pole.

Styl rámečku

Můžete vybrat také styl čáry pro rámeček vybraného pole. Na výběr je:

Šířka rámečku

Šířka (tloušťka) rámečku v bodech (0-12 bodů)

 

Výchozí formát textu

Písmo

Definuje styl písma pro text, který bude vyplněn ve vybraném poli.

Velikost písma

Definuje velikost písma pro text, který bude vyplněn ve vybraném poli.

Pokud je zadáno, nedojde k automatickému zmenšení textu při zaplnění celé délky pole.

Barva textu

Definuje barvu textu pro vyplňování vybraného pole.

 

 

Možnosti

Zarovnání

Způsob zarovnání vybraného formulářového pole.

Výchozí hodnota

Definuje výchozí hodnotu pro dané pole.

Při obnovení formuláře v menu Formulář >Obnovit formulář se hodnota pole vrátí na tuto hodnotu.

Výběr souboru

Ano | Ne. Při volbě Ano bude text interpretován jako cesta k souboru.

Příklad JavaScriptu:

field.browseForFileToSubmit

Pokud je příznak fileSelect nastaven na hodnotu Ano, otevře se standardní dialogové okno pro výběr souboru. Cesta zadaná v dialogovém okně je pak automaticky přiřazena jako hodnota tohoto textového pole.

Pokud je příznak nastaven na Ne, bude vyvolána vyjímka.

Heslo

Ano | Ne. Při volbě Ano se nastaví pole pro hesla a obsah nebude možné kopírovat.

Kontrola pravopisu

Ano | Ne. Při volbě Ano bude v daném poli provedena kontrola pravopisu.

Víceřádkový

Ano | Ne. Při volbě Ano bude možné pole vyplnit ve více řádcích.

Skrolování

Ano | Ne. Při volbě Ano bude umožněno skrolování ve vybraném poli.

Povolit Rich text

Ano | Ne. Při volbě Ano bude povolen Rich text.

Kombinovaný

Ano | Ne. Pokud je zadáno Ano, tak bude mezi každý vložený znak vložen oddělovač. Počet buněk je přímo závislý na Limitu počtu znaků (viz níže)

Limit počtu znaků

Definuje maximální počet znaků pro vyplnění vybraného pole.

 

Akce

Kliknutí myši (Myší dolů)

Spustí akci při kliknutí levým tlačítkem myši. Pro přiřazení akce klikněte na tlačítko

Odkliknutí myši

Spustí akci při odkliknutí levým tlačítkem myši. Pro přiřazení akce klikněte na tlačítko

Najetí myši

Spustí akci při najetí myši na vybrané pole. Pro přiřazení akce klikněte na tlačítko

Odjetí myši

Spustí akci při odjetí myši na vybrané pole. Pro přiřazení akce klikněte na tlačítko

Při zaměření

Spustí akci při přiblížení myši na vybrané pole. Pro přiřazení akce klikněte na tlačítko

Při oddálení

Spustí akci při oddálení myši od vybraného pole. Pro přiřazení akce klikněte na tlačítko

 

Formát

Kategorie

Definuje formát vybraného pole včetně způsobu zobrazení (desetinná čísla, symboly, kódy měn):

Ověření hodnoty

Ověření

Možné volby jsou:

Výpočet

Výpočet

Definuje způsob výpočtu ve formulářových polích. Nastavení polí pro vlastní výpočet se provede pomocí uživatelsky příjemného dialogového okna.

Součet (+)

Automaticky provede Součet ve vybraném formulářovém poli.

Pro přidání polí ze kterých bude proveden součet, klikněte na tlačítko

Poté se zobrazí dialogové okno Výběr pole, kde zaškrtnete příslušná pole, ze který bude proveden vlastní výpočet (součet). Výběr potvrdíte tlačítkem OK.

Příklad: Potřebujete sečíst cenu nákupu, který se skládá z piva Budvar a sýru. Kliknete tedy na pole Celkem, nastavíte Součet(+) a pro výpočet vyberete pole Pivo a Sýr.

Součet se pak zobrazí v poli Celkem. Při změně vstupních cen se pak Celková cena automaticky vypočítá.

Součin (*)

Provede Součin vybraných formulářových polí. Výsledek pak vypadá například takto:

Pro přidání polí ze kterých bude proveden součin, klikněte na tlačítko

Průměr

Do vybraného pole automaticky spočítá Aritmetický průměr vybraných polí.

Pro přidání polí ze kterých bude vypočten průměr, klikněte na tlačítko

Minimum

Do vybraného pole automaticky spočítá Minimum z vybraných polí.

Pro přidání polí ze kterých bude stanoveno Minimum, klikněte na tlačítko

Maximum

Do vybraného pole spočítá Maximum z vybraných polí.

Pro přidání polí ze kterých bude stanoveno Maximum, klikněte na tlačítko

Vlastní akce

Umožňuje definovat a vložit Vlastní skript JavaScriptu.

Konzoli JavaScriptu spustíte kliknutím na volbu Spustit JavaScript. Tam poté můžete přidat vlastní skript pro provedení vlastní akce pro vybrané pole.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média